ترالی پانسمان , اورژانس , حمل

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزودن به لیست دلخواه
-+

 طبقه اول :

١ .آمپول آتروپين ١۵ عدد ١٦ . آمپول هپارين٢عدد ٢ .آمپول اپي نفرين١۵ عدد ١٧ . آمپول هيدروآورتيزون١٠عدد ٣ .آمپول آلسيم۵ عدد ١٨ . دگزامتازون ١٠عدد ٤ .آمپول گزيلو آائين٢عدد ١٩ . آمپول آمينوفيلين ۵عدد ۵ .ويال ليدو آائين ١% و٢ %٢٠.آمپول ديازپام ١٠ عدد هرآدام ١عدد (بدون آدرنالين) ٢١ . آمپول ديلانتين١٠عدد ٦ .آمپول ايندرال٣عدد ٢٢ . آمپول فنوباربيتال۵عدد ٧ .آمپول آميودارون ٣عدد ٢٣ . آب مقطر١٠ عدد ٨ .آمپول دوپامين ٢عدد ٢۴ .ويال بيبكربنات سديم ۵ عدد ٩ .آمپول دوبوتامين٢عدد ٢۵ . ويال آلروسديم ١عدد عدد٣ ، %٢٠ گلوآز ويال . ٢۶ عدد١ TNG آمپول . ١٠  .آمپول وراپاميل١٠عدد ٢٧ . ويال گلوآز ۵٠، %٣عدد ۱۱.آمپول فورزمايد٣٠عدد ٢٨ .اسپري ليدو آائين ١عدد pearlTNG . ٢٩ عدد٢هيدرولازين آمپول. ١٣ .آمپول نيتروپروسايد ٢ عدد

طبقه دوم :

١ - سرنگ ٢و۵ و١٠ سي سي هر آدام ۵ عدد ۵ -پنبه الكل يك ظرف +٢عدد تيغ اره ٢ - سرنگ ٢٠و۵٠ سي سي انسولين هر آدام ٢ عدد ۶ -باند معمولي١٠و١۵و٢٠ سانتي متر هر آدام ٣عدد ٣ - سر سوزن شماره ٢٠ الي ٢۵ هر آدام ۵ عدد ٧ -گاز معمولي ۴ × ۴ يك بسته ۴ - لوله آزمايش : معمولي ٣عدد - CBC وPT هر آدام ٢عدد ٨ NGtube -قرمز- نارنجي - سبز - مشكي وسفيد هر آدام١عدد ٩ -دستكش لاتكس ١ بسته

طبقه سوم :

 ١. آنژيوآت سبز - صورتي وآبي هر آدام ٣ عدد - خاآستري وآجري ١عدد - سه راهي آنژيوآت ٣ عدد  ٢ . لوآو پلاست وچسب ضد حساسيت هر آدام يك حلقه  ٣ . ست سرم ۵ عدد - ست خون وميكروست ١ عدد ۴ . سرم s/N يا رينگر١ عدد - سرم قندي ۵%١ عدد - سرم شستشو ١عدد

طبقه چهارم :

١ . لارنگوسكوپ بزرگسالان واطفا ل با تيغه هاي ٣،٢،١ و۴ مورب و٠) صفر ) صاف +٢ عدد باطري متناسب سالم يدك +١عدد لامپ ٢ . لوله تراشه شماره هاي ۴و۵و۶و٧و۵/ ٧و٨ آاف دار هر آدام ٢ عدد+ لوله تراشه بدون آاف از هر آدام از شماره هاي فوق ٢عدد(جمع ٢۴ عدد ) + آانکشن متناسب  (۵/٢-٣-۴) ٣ . آمبوبك سالم در اندازه هاي نوزادن - اطفال وبزرگسالان ۴ . Airway جهت نوزادان، اطفال وبزرگسالان هر آدام ٢عدد عدد stup 1 ۶ . پنس s ،magill يك عدد+پنس زبان گير+ قاشق آوچك يك عدد ٧.سوند نلاتون سفيد - نارنجي وسبز ٢عدد از هر آدام + ژل y.k يك عدد ٨. ست پانسمان استريل يك عدد +قيچي استريل ٩. دستكش استريل شماره ٨و۵/ ٧و٧ هر آدام يك عدد ١٠. قيچي يك عدد - تيغه بيستوري استريل شماره ١٠-١١-١۵-٢٢ يك عدد ١١. گوشي وفشار سنج اطفال وبزرگسالان هر آدام يكعدد ١٢. چراغ قوه آوچك ١٣. سوند فولي شماره هاي ١٠-١٢-١۴-١۶و١٨ هر آدام يك عدد ۱۴- يوريين بگ ٣عدد

توجه :  چيدمان داروها در ترالي اورژانس مطابق چك ليست استاندارد و از چپ به راست ميباشد.

ترالی های اورژانسی در طرح و رنگ بندی های متنوع عرضه میگردد .

برای سفارش و خرید با شماره تلفن ۵۵۴۳۵۰۶۳ و همراه ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲ تماس حاصل فرمایید . 

 

Share this

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir