مراقبت بیمار در منزل + ابزار اصلی مورد نیاز

   امروزه شــیوه زندگی ســالم عامل مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای ســلامتی محسوب می شود. برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم لازم است مهارت خودمراقبتی راآموزش ببینیم.

ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی  ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﯾﻦمیباشد ﮐـﻪ افراد ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎتی درﺑـﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧـﻮد راﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﻓﺮاد سعی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد را ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روی رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

 مزایای خود مراقبتی :

 ۱-  تجدید انرژی

۲- کاهش استرس

۳- ایجاد احساس شادی

۴- آرامش و صلح

۵- تقویت احساس سلامت و تندرستی جسم

۶- افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، شور و شوق زندگی ونیز افزایش انگیزه موفقیت 

چند وسیله اصلی در مراقبت از بیمار در خانه :

۱- بالابر بیمار

بالابرهای انتقال بیمار ابزاری کمکی است که به مراقبت کنندگان و پرستاران کمک می کنند تا در مواجهه با مشکلات انتقال بیماران بتوانند به راحتی آنها را جابجا کنند.

انواع مختلف بالابرها  : 

۱- بالابرهای ایستادن: به بیمار کمک می کنند که از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت بدهند و مدل های دستی و برقی دارند.

۲- بالابرهای کل بدن: کارکرد به شکل هیدرولیکی می باشد.

۳- بالابرهای سقفی: یک بالابر خطی که معمولا به سقف متصل و به بیمار کمک می کند که راه برود.

۴- بالابر پلکانی: این بالابر با برق کار می کند و بیشتر برای خانه مناسب است.

۲- تخت های بیمارستانی :

برای کسانی که نیاز به تخت های با مدل بیمارستانی دارند، تخت های بیمارستانی بسیار مناسب است. که بیشتر برقی هستند . البته نوع مکانیکی هم دارد که دارای حالت های متنوع بسیار و قابل تنظیم برای راحتی بیمار و کاستن دردهای ناشی از  بستر هستند. دارای مدل ها و تنوع زیادی از لحاظ ابعاد، وزن، گنجایش و مارک های مختلف در بین سایر تخت ها هستند.

انواع تخت بیمارستانی :

۱- تخت بیمارستانی تمام برقی: دارای یک یا دو موتور برقی و ۶ دکمه برای کنترل کارکرد قسمت های مخ تلف است. دو دکمه برای کنترل قسمت بالایی تخت، دو دکمه برای تنظیم ارتفاع تخت و دو دکمه برای تنظیم قسمت پایین تخت هستند.

۲- تخت نیمه برقی: دارای ۴ دکمه است. دو دکمه برای تنظیم قسمت بالایی تخت و دو دکمه برای قسمت پایین تخت و حالت قرار گرفتن پاها هستند.

۳- وسایل حرکتی :

برای کسانی که با مشکل دائمی حرکت دادن و انتقال بیمار مواجه هستند، داشتن یک ویلچر یا واکر می تواند کمک حال باشد . این وسایل میزان کنترل و اختیار فرد بیمار را در مواجهه با اختلالات حرکتی افزایش می دهد.

۴- ابزارهای کمک حرکتی :

ابزارهای کمک حرکتی به بیمار در حرکاتی مثل استفاده از دستشویی عمومی، رفتن به حمام یا حتی نشستن در داخل و یا خارج شدن از اتومبیل کمک می کنند. بعضی از انواع مختلف این ابزارهای کمک حرکتی عبارتند از:

۱- تخته های انتقالی

۲- دیسک های انتقالی

۳- کمربندهای انتقالی

۵- صندلی های بالا بر:

با استفاده از صندلی های بالابر فرد بیمار را کم کم و به آرامی بالا می بریم تا جایی که به حالت ایستاده یا صاف قرار بگیرد یا اینکه حرکت او برای تغییر حالت و نشستن را آسان کنیم بدون اینکه آسیبی ببیند. این صندلی ها مانع ازافتادن بیمار می شود و میزان کشش مفاصل را به حداقل می رسانند.

۶- صندلی لگن دار:

  برای افرادی مناسب است که با استفاده از توالت های معمولی مشکل دارند. که شامل :

۱- ارتفاع قابل تنظیم ۲- دسته های قابل جدا کردن و پایه ای برای راحتی حرکت۳-  دارای چرخهایی برای حرکت راحت صندلی  هستند.

 

Image: 

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir